ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۳۸۴۳
نام و نام خانوادگی: لیلا زارع
 رشته تحصیلی: دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 آدرس ایمیل: zare@wtiau.ac.ir