معاونت دانشکده

تعداد بازدید:۳۸۵۶
نام و نام خانوادگی: محمد سجاد مسعودی
 رشته تحصیلی:  دکتری مهندسی عمران-سازه
 مرتبه علمی: استادیار