ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۴۲۲۲
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد سجاد مسعودی
 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-سازه
 مرتبه علمی: استادیار