گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۳۲۳۵

 

 

گروه معماری 

                کارشناسی معماری / کارشناسی ارشد معماری / دکترا معماری

 

گروه عمران

               کارشناسی عمران / کارشناسی ارشد زلزله / کارشناسی ارشد سازه / دکترا سازه

 

گروه هنر

            کارشناسی طراحی صنعتی / کارشناسی بازیگری / کارشناسی نقاشی / کارشناسی معماری داخلی

 

گروه شهرسازی

          کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  / دکتری برنامه ریزی شهری  

 

گروه معارف  

          کلیه رشته ها