مدیر گروه رشته معماری

تعداد بازدید:۸۷۸۳
  نام و نام خانوادگی: آویده طلایی
 رشته تحصیلی:  دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 آدرس ایمیل: Talaei.avideh@wtiau.ac.ir