اعضاء هیئت علمی گروه معماری

تعداد بازدید:۹۳۹۰
نام و نام خانوادگی: لیلا زارع
 رشته تحصیلی: دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: zare@wtiau.ac.ir

نام و نام خانوادگی: فریبرز دولت آبادی
 رشته تحصیلی: دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: F.dolatabadi@wtiau.ac.ir​

نام و نام خانوادگی: ابراهیم صادقی گلرودباری
 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: sadeghi.e@wtiau.ac.ir

نام و نام خانوادگی: رویا صدیقی
 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: sedighi.r@wtiau.ac.ir
نام و نام خانوادگی: روزبه نقشینه
 رشته تحصیلی:  دکتری طراحی شهری و معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: Naghshineh.r@wtiau.ac.ir
نام و نام خانوادگی: محمدرضا سلیمانی
 رشته تحصیلی: دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: Soleimani.mohammadreza@wtiau.ac.ir​
نام و نام خانوادگی: مونا بیسادی
 رشته تحصیلی:  دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: Bisadi.mona@wtiau.ac.ir​
نام و نام خانوادگی: آویده طلایی
 رشته تحصیلی:  دکتری معماری
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: Talaei.avideh@wtiau.ac.ir​
نام و نام خانوادگی: احسان بیطرف
 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: 
نام و نام خانوادگی: مریم سادات رضوی پور
 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: