اعضاء هیئت علمی رشته طراحی صنعتی

تعداد بازدید:۴۱۰۹

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم احلام باوی

 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری پژوهش و هنر
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی:
 آدرس ایمیل:

 


نام و نام خانوادگی: سرکار خانم آزاده آریان پور

 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی:
 آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم  لیلا باقری نظام آباد

 رشته تحصیلی:  دانشجوی دکتری  مدیریت  برنامه ریزی امور فرهنگی
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی:
 آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سارا سادات تجاره

 رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی:
 آدرس ایمیل: