درباره دانشکده

تعداد بازدید:۵۰۲۵

 دانشکده هنر و معماری از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 بطور مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است و تعداد 4071 دانشجو در حال تحصیل دارد.

گروههای حاضر در دانشکده هنر و معماری به شرح ذیل می باشد

گروه معماری 

                کارشناسی معماری / کارشناسی ارشد معماری / دکترا معماری

گروه عمران

               کارشناسی عمران / کارشناسی ارشد زلزله / کارشناسی ارشد سازه / دکترا سازه

گروه هنر

              کارشناسی طراحی صنعتی / کارشناسی بازیگری / کارشناسی نقاشی / کارشناسی معماری داخلی

گروه شهرسازی

              کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری     

      

دانشکده هنر و معماری با تعداد 37 عضو هیات علمی  جهت پیشبرد اهداف علمی و هنری جامعه دانشگاهی ایران حرکت می کند.

 همچنین  سه انجمن علمی ( معماری – طراحی صنعتی - عمران ) و یک دپارتمان رسمی هنر دردانشکده  در جهت پیشبرد اهداف علمی دانشگاه فعالیت می کنند.