مدیر گروه رشته شهرسازی و برنامه ریزی شهری

تعداد بازدید:۴۳۴۲
نام و نام خانوادکی: آرش وحید
 رشته تحصیلی: دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: مربی
 آدرس ایمیل: a.vahid@wtiau.ac.ir