اعضاء هیات علمی گروه شهرسازی و برنامه ریزی شهری

تعداد بازدید:۱۹۳۲
 
 
نام و نام خانوادگی: اسماعیل شیعه
 رشته تحصیلی:  دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: استاد تمام
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:
نام و نام خانوادگی: آرش وحید
 رشته تحصیلی:  دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: 
نام و نام خانوادگی: سید مجید نادری
 رشته تحصیلی:  دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:
نام و نام خانوادگی: عاطفه دهقان
 رشته تحصیلی:  دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:


 

نام و نام خانوادگی: حمیده فروزان گهر
 رشته تحصیلی:  دکتری شهرسازی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: