آگهی دفاع

تعداد بازدید:۱۴۱۸

کارشناسی ارشد / معماری/ارتباط تصویری/ پژوهش هنر/ برنامه ریزی شهری

سرکار خانم فاطمه زائری / استاد راهنما : سرکار خانم دکتر لیلا زارع / گروه معماری/ 28-9-97 ساعت 12:30 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

سرکارخانم معصومه بختیاری/ استاد راهنما :سر کار خانم دکترعفت السادات افضل طوسی/ گروه ارتباط تصویری/ 5-10-97 ساعت 10:30 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر و معماری

سرکار خانم صدیقه صادقی مکی / استاد راهنما : جناب اقای دکتر محمد عارف/ گروه پژوهش و هنر / 25-9-97 ساعت 11 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

سرکار خانم سارا جهان بین / استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا علی پور/ گروه ارتباط تصویری/ 5-10-97 ساعت 12:30 اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

سر کار خانم مینا احرامی اوجقاز / استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهنام زنگی / گروه ارتباط تصویری/ 5-10-97 ساعت 11:30 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

جناب آقای امیر جبلی / استاد راهنما جناب آقای دکترمهدی اختر کاوان / گروه معماری / 25-9-97 ساعت 10 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

جناب آقای ساسان خطیبی / استاد راهنما سرکار خانم دکتر لیلا زارع/ گروه معماری / 3-10-97 ساعت 10 صبح اتاق دفاع دانشکده هنر ومعماری

 

دکتری / معماری / شهر سازی