اعضاءهیات علمی گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۱۱۸۵
 
نام و نام خانوادگی: عالیه نوری
 رشته تحصیلی:  عرفان اسلامی
 مرتبه علمی: استاد یار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: nouri.a@wtiau.ac.ir

نام و نام خانوادگی: سمیه خلیلی آشتیانی
 رشته تحصیلی:  علوم و قران و حدیث
 مرتبه علمی: استاد یار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:smh.khalili@gmail.com

نام و نام خانوادگی: ناهید دهقان عفیفی
 رشته تحصیلی:  فقه و مبانی و حقوق اسلامی
 مرتبه علمی: مربی
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:nd.afifi@gmail.com

نام و نام خانوادگی: عصمت سوادی
 رشته تحصیلی:  فقه و مبانی و حقوق اسلامی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل: e-savadi@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: محبوبه امانی
 رشته تحصیلی:  عرفان اسلامی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:mahbubeaamani@gmail.com

نام و نام خانوادگی: محمد حسین سهیلی
 رشته تحصیلی:  الهیات
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:mhsoheili@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: محمد حسین سیفی
 رشته تحصیلی:  مدرسی معارف اسلامی
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: 
 آدرس ایمیل:mhsoheili@yahoo.com