مدیرگروه رشته عمران

تعداد بازدید:۲۸۸۰

مدیران گروه عمران

 
نام و نام خانوادکی: مهدیار خانپور
 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir
 
 

 

 

نام و نام خانوادکی: مهدی اسفندی سرافراز
 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
 مرتبه علمی: استادیار
 صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/mehdi-