اعضای هیئت علمی رشته عمران

تعداد بازدید:۴۸۵۷

 

 نام و نام خانوادکی: مهدی اسفندی سرافراز

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - سازه

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: sarafraz.m@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: مهدی احسانی

 رشته تحصیلی: دکتری  عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: 

 آدرس ایمیل: 

 

 نام و نام خانوادکی: محبوبه پیری زاده

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - زلزله

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: Pirizadeh.m@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: فرزان حداد شرق

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - زلزله

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: haddad.f@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: مهدیار خانپور

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - هیدرولیک

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: khanpour.m@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: گرشاسب خزاینی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: khazaeny.g@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: فیاض رحیم زاده روفوئی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-دینامیک و کنترل سازه ها

 مرتبه علمی: استاد

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: rahimzadeh.f@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: ابوالفضل ریاحی نوری

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - زلزله

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: riahinouri.abolfazl@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: سهیل سربیشه ای

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: Sarbishei.s@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: مجتبی شفیعی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: shafie.m@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: علی شمسایی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - آب

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: shamsai.a@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: فرزین صمصامی

 رشته تحصیلی: فوق دکتری مهندسی عمران - مهندسی سواحل

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: samsami@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: فرهنگ فرحبد

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: farahbod.f@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: محمد قاضی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-سازه

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: ghazi.m@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: رضا کیهانی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: keyhani.r@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: محمد سجاد مسعودی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - سازه

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: massoudi.ms@wtiau.ac.ir

 

 نام و نام خانوادکی: بهنام مهرپرور

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی عمران - سازه

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: کلیک کنید

 آدرس ایمیل: mehrparvar.b@wtiau.ac.ir

 


 نام و نام خانوادکی: امیرحسین خلوتی

 رشته تحصیلی: دکتری  عمران

 مرتبه علمی: استادیار

 صفحه شخصی: 

 آدرس ایمیل: