کارکنان

تعداد بازدید:۱۵۱۱

نام و نام خانوادگی: محمد آشتیانی

سمت: رییس آموزش دانشکده

تلفن داخلی:


نام و نام خانوادگی: رضوان السادات مهاجرانی

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن داخلی: ۳۰۷

 

نام و نام خانوادگی: زهره احمدی

سمت: کارشناس گروه طراحی صنعتی - نقاشی - بازیگری - معماری داخلی

تلفن داخلی: ۳۱۴


نام و نام خانوادگی: ندا وزیری

سمت: بایگان آموزش

تلفن داخلی:


نام و نام خانوادگی: فاطمه حسینی شکور

سمت: کارشناس دانشجویی

تلفن داخلی: ۳۰۵


نام و نام خانوادگی: علیه خلیفاوی

سمت: کارشناس امتحانات

تلفن داخلی: ۳۰۳


نام و نام خانوادگی: معصومه جعفری

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن داخلی: ۳۰۷


نام و نام خانوادگی: وجیهه گندمی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن داخلی: ۳۰۷


نام و نام خانوادگی: سارا فرد

سمت: کارشناس آمور دانش آموختگان

تلفن داخلی: ۳۰۷


نام و نام خانوادگی: 

سمت: کارشناس آموزش

تلفن داخلی:۳۱۰


نام و نام خانوادگی:زهره محب زاده

سمت: کارشناس گروه معماری (کارشناسی)

تلفن داخلی: ۳۱۰


نام و نام خانوادگی: سعید فاتحی

سمت: کارشناس امور کلاس‌ها

تلفن داخلی: ۳۱۸


نام و نام خانوادگی:نیوشا ربیعی

سمت: کارشناس سایت

تلفن داخلی: ۳۱۹


نام و نام خانوادگی: منیر ولی خانی

سمت: کارشناس گروه معارف

تلفن داخلی: ۳۱۴


نام و نام خانوادگی: آذر فتاحی

سمت: کارشناس گروه عمران

تلفن داخلی: ۳۱۴


نام و نام خانوادگی: محمود یزدانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه عمران و طراحی صنعتی

تلفن داخلی:

نام و نام خانوادگی: مجتبی جلدی

سمت: کارشناس آزمایشگاه عمران و محیط زیست

تلفن داخلی: